•  

  Disclaimer

  Gold Stars Newsletter is een publicatie van Value News Publishing N.V.  Deze website verleent Gold Stars klanten toegang tot inzage van Newsletters, e-Book delen en Special Reports alsmede allerhande relevante en actuele financiele informatie. Tevens ontvangen Gold Stars klanten per e-mail alle nieuwe publicaties en financiele updates. De adviezen in de nieuwsbrief en op de website zijn geschreven door medewerkers van Value News Publishing N.V., tenzij anders vermeld.

  Gold Stars Newsletter publicaties zijn uitsluitend bestemd voor abonnees. Abonnementen zijn verkrijgbaar als 1 jarig abonnement tijdelijk voor € 599,- € 199,-! of per drie maanden voor € 50,- (allemaal inclusief BTW). Het abonnement gaat in na ontvangst van de betaling. Betaling kan plaatsvinden via Credit Card, iDEAL, of overboeking.

  Na afloop van het abonnement volgt geen automatische verlenging. Indien een abonnee zijn/haar abonnement wenst te verlengen, dient hij/zij zelf actie te ondernemen. Onder "Uw Account" kan het abonnement verlengd worden.

  De Value News Publishing N.V. publicaties zijn uitsluitend bedoeld ter informatie. Hoewel de in deze documenten gestelde feiten en verstrekte opinies als juist worden verondersteld, aanvaarden wij geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade in welke mate dan ook, voortvloeiend uit het gebruik van deze publicatie of de inhoud daarvan. De informatie in onze publicaties en adviezen m.b.t. beleggingsposities, worden verstrekt o.b.v. betrouwbaar geachte bronnen en gegevens, maar zijn niet vrij van risico. Opvolging van onze adviezen geschiedt op initiatief van de abonnee en is daarom volledig voor eigen rekening en verantwoording. Bij de samenstelling van de inhoud is voor een aantal ondernemingen de opinie en taxatie ontleend aan diverse gerenommeerde effectenhuizen. Ontwikkelingen na sluitingsdatum zijn van invloed op de juistheid van de in deze publicaties gestelde feiten en verstrekte opinies. De waarde van beleggingen kunnen fluctueren. Voor de juistheid en volledigheid van meningen en verwachtingen kunnen wij niet instaan. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Potentiële beleggers dienen zich bewust te zijn van de risico’s die aan beleggen zijn verbonden. Zij moeten alleen overgaan tot een beleggingsbeslissing met betrekking tot de producten die wij adviseren na voldoende overdenking en eventueel in overleg met hun eigen adviseur(s), waarbij ze moeten overwegen of deze producten passen binnen hun eigen beleggingsbeleid.

  Value News Publishing N.V. en/of haar medewerkers behouden zich het recht voor om voor eigen risico en rekening haar eigen adviezen op te volgen. Het innemen van beleggingsposities door  Value News Publishing N.V. en/of haar medewerkers kan zowel voor, als na publicatie van een advies plaatsvinden. T.a.v. het tijdstip van het innemen, verkopen, vergroten of verkleinen van beleggingsposities door  Value News Publishing N.V. bestaat geen bepaling, noch beleid. Het zijn met name de hoogte van het risico en de liquiditeitspositie die het innemen van een beleggingspositie bepalen en niet het tijdstip van de publicatie van een advies. Indien op het tijdstip van publicatie een positie is ingenomen door  Value News Publishing N.V. en/of haar medewerkers dan hiervan melding worden gemaakt in de publicatie.

  Niets uit de publicaties van Value News Publishing N.V. mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, reproductie, distributie, transmissie, microfilm of op welke andere wijze dan ook zonder voorafgaande toestemming van de uitgever op sanctie van copyright- en schadevergoeding.

  Value Stars Newsletter, een publicatie van Value News Publishing N.V. All rights reserved, world wide.


  Copyright © 2009 - 2010 Value News Publishing N.V.

   

   

   

  Goud

  Zilver

  1306.55

  21.68

  USD per oz. USD per oz.

  Weekday Fix (GMT -4)

  Voer uw naam en email adres in voor een gratis download van het Gold Stars Special Report: "Goud Bubble"?